Garanti Şartları

Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 işgünüdür. Bu süre, malın servis istasyonuna servis istasyonu olmaması durumunda sırasıyla, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi, halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen Malın:

Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/ veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresinin içersinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızanın maldan yaralanmamayı sürekli kılması,

Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.

Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızlar garanti kapsamı dışındadır. Garantimiz cihazımızın normal dışı ve/veya maksat dışı kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıda belirtilen hususlar garanti dışıdır.

Garanti İle İlgili Olarak Müşterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

FENTES markalı mamuller için verilen bu garanti, mamullerin kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesizini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlarda da geçerli değildir.

 • 1) Mamulün Yetkili Servis dışındaki kişiler veya firmalar tarafından montajın yapılması
 • 2) Mamulün dış gövde çizilmeleri ve hasarları
 • 3) Kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanım hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar
 • 4) Mamulde yükleme, indirme, kaldırma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar
 • 5) Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, topraklama, ürünün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltaj kullanma nedenlerinden oluşabilecek hasar ve arızalar
 • 6) Dış etkenlerden meydana gelecek(yağmur, güneş, don, kireçlenme, yangın, baca v.b.)arıza ve hasarlar
 • 7) Tüketici tarafından yapılan yanlış depolama ve ortam koşulları nedeniyle cihazda meydana gelen hasarlar ve arızalar
 • 8) Tesisat sisteminden kaynaklanan arıza ve hasarlar
 • 9) Ürünün etiketinde ve kullanma kılavuzunda belirtilen basınç değerlerinden farklı bir su basıncında kullanılmasından kaynaklanan arızalar. Su şebekesi basıncı kalibre edilen vana basıncına yakınsa son kullanıcı tarafından cihazdan uzak bir yere bir basınç düşürücünün bağlanmasının temini gerekmektedir.
 • 10) Şehir şebeke suyu haricinde kuyu ve dere suyu gibi suyla veya sıvıyla kullanımlar
 • 11) Şehir şebeke suyunun aşırı kireçli ve klotritçe zengin olmasından kaynaklanan arızalar
 • 12) Yetkili servis dışında yapılan müdahaleler dolayısıyla meydana gelebilecek hasar ve arızalar

Yukarıda belirtilen arıza ve hasarların giderilmesi ücret karşılığı yapılır.